Teitl y Swydd: Swyddog Plant- swydd dros dro tan Fawrth 31ain 2018

Cyflog:  £21,696.50

Swydd amser llawn – 35 awr – Mae’r swydd yn addas ar gyfer rhannu swydd

Ardal:  Merthyr & Rhondda Cynon Taff

Yn atebol i: Cyfarwyddwr Cynorthwyol

 

Prif bwrpas: gweithio allweddol ar gyfer grwpiau o rieni ar gyfer rhieni plant a phobl ifanc ag anghenion cymhleth hyd at 25 oed

 • Eiriolaeth sy’n seiliedig ar hawliau
 • Grymuso
 • Cefnogaeth teuluoedd efo gwaith papur
 • Rhedeg a grymuso grwpiau ffocws
 • Ymyriadau ffôn, e-bost, a wyneb-yn-wyneb

Prif dasgau:

 • Mentora staff/gwirfoddolwyr prosiect sy’n darparu gwasanaethau allweddol i theuluoedd
 • Gwaith achos cymhleth, gan gynnwys eirioli
 • Llinell gymorth
 • Recriwtio gwirfoddolwyr
 • Ymrwymiadau contract
 • Monitro casglu data ar gyfer prosesau adrodd yn ôl
 • Cydraddoldeb a’r Iaith Gymraeg
 • Dirprwyo ar gyfer staff eraill (gan gynnwys uwch staff) yn ôl yr angen
 • Gallu teithio ledled Siroedd Ferthyr a Rhondda Cynnon Taf a mynediad da i drafnidiaeth

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4 Awst, 2017

Cyfweliadau i’w cynnal yn ystod yr wythnos dechrau ar 14 Awst

Bydd CV gyda llythyr eglurhaol yn cael ei dderbyn fel cais ar gyfer y swydd – anfon at recruit@snapcymru.org

 

Manyleb person:

Bydd gwybodaeth leol am ddaearyddiaeth a systemau o fewn y ddwy fwrdeistref yn ddymunol iawn ar gyfer y swydd hon.

 

Agwedd:

 • Dealltwriaeth ac ymrwymiad corfforedig i waith a phwrpas SNAP Cymru
 • Dulliau hyblyg o ddatrys problemau
 • Empathi gyda theuluoedd a phobl ifanc
 • Gwrando’n astud ar safbwyntiau pobl eraill i ddod o hyd i dir cyffredin
 • Adlewyrchu’n arwain at welliant parhaus

Safonau:

 • Addysg gyffredinol dda neu uwch
 • Cyfathrebu ysgrifenedig ac ar lafar rhagorol
 • Parch at staff eraill, gwirfoddolwyr, teuluoedd a phobl ifanc
 • Cadw at bolisïau a gweithdrefnau SNAP Cymru a deddfwriaeth a chyfarwyddyd cenedlaethol

Sgiliau:

 • Microsoft work PowerPoint ac Excel
 • Gweithio Allweddol
 • Ymchwil, dehongli data a dadansoddi
 • Systemau monitro
 • Ysgrifennu adroddiadau
 • Cefnogaeth dros y ffôn
 • Datblygu staff a gwirfoddolwyr

Gwybodaeth:

 • Gwybodaeth ddiweddar am ddeddfwriaeth a chyfarwyddyd sy’n effeithio ar SNAP Cymru
 • Gwybodaeth bersonol neu broffesiynol o un neu fwy o’r meysydd cyffredin lle gallai fod angen gweithio allweddol megis, ond nid yn gyfyngedig i: anghenion addysgol, budd-daliadau, iechyd, dyled arbennig neu dai.
 • Gallu a phenderfyniad i geisio gwybodaeth ddiweddar
 • Mae gallu yn y Gymraeg ac mewn ieithoedd eraill, gan gynnwys Bliss, Iaith Arwyddion Prydain a Total Communication, yn ddymunol ar gyfer pob swydd ledled Cymru ac mae’r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer rhai.