Swyddog Teulu a Phobl Ifanc
35 awr yr wythnos (dros 5 diwrnod)

Mae SNAP Cymru yn cynnig cyfle gwych i weithio gydag ysgolion, teuluoedd a phobl ifanc ar draws Caerdydd.

Oriau 9-5 Llun – Gwener gyda rhywfaint o waith gyda’r nos ac yn ystod y penwythnos yn achlysurol.  Nid oes tâl goramser ond caiff oriau ychwanegol a weithir eu hawdurdodi fel Amser o’r Gwaith yn Lle’r Oriau Hyn trwy drefniant.

Mae’r swyddi hyn yn gofyn am lefel dda iawn o wybodaeth a phrofiad o Anghenion Dysgu Ychwanegol yn y system addysg a mynediad da i gludiant personol.

Bydd deiliaid y swydd yn rhoi gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd addysgol i deuluoedd, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol.  Bydd deiliad y swydd yn mynychu cyfarfodydd ac yn cymryd rhan ynddynt gyda theuluoedd, ysgolion, colegau, y maes iechyd a’r Awdurdod Lleol.

Bydd llawer o’r gwaith dros y ffôn neu ar e-bost ond mae cefnogaeth wyneb yn wyneb hefyd, cefnogaeth mewn cyfarfodydd a chefnogaeth i helpu i ddatrys problemau sy’n creu anghydfod.

Mae’r swydd hon yn gallu cynnwys llawer o straen ac mae bob amser yn brysur.  Mae gallu delio’n dda â straen yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Bydd deiliaid y swydd yn deall amrywiaeth yn ei amrywiol ffurfiau ac yn niwtral a chefnogol i bawb sy’n defnyddio ein gwasanaeth,

Bydd deiliad y swydd, gan weithio o’r swyddfa yng Nghaerdydd, yn ymuno â thîm sy’n arwain yn Ninas a Sir Caerdydd.

Mae deiliaid y swydd yn adrodd ar feysydd cyfrifoldeb arweiniol yn chwarterol.  Bydd yn ofynnol i ddeiliaid y swydd weithio mewn ardaloedd eraill pan fo angen, neu fynychu hyfforddiant yn yr ardaloedd hynny.

Mae angen sgiliau cyfrifiadurol, ysgrifennu adroddiadau a chwilio am ddata da.

Os hoffech drafod un o’r swyddi hyn, ffoniwch Lindsay ar

078 030 180 64

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Mehefin 21ain

Bydd y rhai gaiff wahoddiad i gyfweliad yn clywed erbyn Mehefin 26ain

Dyddiad y cyfweliad 3ydd Gorffennaf

I wneud cais, anfonwch CV gydag unrhyw wybodaeth briodol ychwanegol i

recruit@snapcymru.org

Ewch i’n gwefan ni www.snapcymru.org am wybodaeth ehangach am ein sefydliad a’i feysydd gwaith.

Gweler y Disgrifiad Swydd llawn a’r fanyleb person yma